HOME

VZW Het Vervolg / COALFACE is an independent organization in the Belgian Limburg mining region and is a pioneer in local and regional development. Het Vervolg / COALFACE has been active since 1990 as a “future explorer”.
The projects are situated at the intersection of culture (arts and heritage), local & regional economic development, tourism and international exchange and cooperation. Leading themes are “industrial culture” and “resilience” of communities.
All projects are rooted in the social history and heritage of mining communities and contribute to a vision and a plan for the future.
Mining and transition to a sustainable society are more important worldwide than ever. That is why Het Vervolg / COALFACE’s projects are simultaneously “local” and “international”. Mining regions carry similar challenges and the same strength.

Het Vervolg / COALFACE is a point of contact for innovation and creativity in mining communities.

Het Vervolg / COALFACE:
Defends the past
Presents today’s reality
Develops the future

“Local and regional development based on the history and talents of people contributes to a fair transition to a sustainable society. Respect for what there is is a basic attitude. The challenge is to make creative connections. ”


VZW Het Vervolg is een onafhankelijke organisatie in de Belgisch Limburgse Mijnstreek en is een pionier in lokale en regionale  ontwikkeling. Het Vervolg is sedert 1990 actief als ‘toekomstverkenner’.
De projecten situeren zich op het snijpunt van cultuur (kunsten en erfgoed), lokale & regionale economische ontwikkeling, toerisme en internationale uitwisseling en samenwerking. De rode draad is steeds “industriecultuur” en “veerkracht/weerbaarheid” van gemeenschappen.
Alle projecten zijn geworteld in de sociale geschiedenis en het erfgoed van de mijnwerkers en dragen bij aan een visie en een plan voor de toekomst.
Mijnbouw en transitie naar een duurzame samenleving zijn wereldwijd belangrijker dan ooit. Daarom zijn de projecten van Het Vervolg tegelijk ‘lokaal’ en ‘internationaal’. Mijnregio’s dragen gelijkaardige uitdagingen en dezelfde kracht in zich.

Het Vervolg is een aanspreekpunt voor vernieuwing en creativiteit in mijnwerkersgemeenschappen.

Het Vervolg:
Verdedigt het VERLEDEN
Presenteert het HEDEN
Ontwikkelt de TOEKOMST

“Lokale en regionale ontwikkeling die vertrekt van de geschiedenis en de talenten van mensen draagt bij tot een rechtvaardige transitie naar een duurzame maatschappij. Respect voor wat er is, is een basishouding. Creatieve verbindingen leggen is de uitdaging.”

ARTS & MEDIA

Het Vervolg / COALFACE is “producer and publisher” of cultural creations that contribute to exploring and updating the PAST – PRESENT – FUTURE line.
Productions investigate the uniqueness of mining regions and their people. They promote authenticity and human “resilience” as a raw material for the economy and society.
The COALFACE label is our mark. “COALFACE” (or Coal Front) is not only the technical term for the coal vein mined in the underground. It also means “to be present where the work is to be done”. The COALFACE label stands for active involvement and engagement.


Het Vervolg is ‘producent en uitgever’ van culturele creaties die bijdragen aan het verkennen en actualiseren van de lijn VERLEDEN – HEDEN – TOEKOMST.
Producties onderzoeken de eigenheid van mijnstreken en hun mensen. Ze promoten authenticiteit en menselijke ‘veerkracht’ als grondstof voor economie en samenleving.
Het label COALFACE is ons merkteken. ‘COALFACE’ (of Kolenfront) is niet alleen de technische term voor de kolenader die ontgonnen wordt in de mijn. Het betekent ook ‘aanwezig zijn waar het werk moet gedaan worden’. Het COALFACE – label staat voor actieve betrokkenheid en engagement.

HERITAGE

Since the closure of the Belgian-Limburg coal mines, Het Vervolg / COALFACE has been defending and investigating the legacy of the coal mines. The organisation has a large track record in setting up and supervising heritage projects: oral history, heritage tourism, large and small theater productions and multimedia exhibitions.
The COALTRACK festivals from 1998 and 2006 paved the way for opening up the mining heritage and for a regional strategy for the Limburg Mining Region.
Het Vervolg / COALFACE is the pioneer of tourism development in the Belgian Limburg Mining Region. Het Vervolg/COALFACE is currently working on a restart! (to be continued!)
Since 2015 volunteers of Het Vervolg / COALFACE take care of the welcome-counter of visitors centre ZLDR Luchtfabriek at the former coalmine in Heusden-Zolder.


Sedert de sluiting van de Belgisch-Limburgse koolmijnen verdedigt en onderzoekt Het Vervolg de erfenis van de steenkoolmijnen. Het Vervolg heeft een grote track-record in het opzetten en begeleiden van erfgoedprojecten: mondelinge geschiedenis, erfgoed-toerisme, grote en kleine theaterproducties en multimediale tentoonstellingen.
De Kolenspoorfestivals uit 1998 en 2006 baanden de weg naar een openstelling van het mijnpatrimonium en naar een regionale strategie voor de Limburgse Mijnstreek.
Het Vervolg is tevens de pionier van de toeristische ontwikkeling van de Belgisch Limburgse Mijnregio. Toppunt waren de ‘Rocco & Marina-tours’ naar aanleiding van de film Marina. Het Vervolg werkt momenteel aan een doorstart van het toeristisch aanbod ! (wordt vervolgd!)
Sedert 2015 verzorgen vrijwilligers van VZW Het Vervolg het onthaal in ZLDR Luchtfabriek, de erfgoedattractie in Heusden-Zolder.

DEVELOPMENT

Local and Regional Development: Het Vervolg / COALFACE works on vision and practice.
Concepts and plans for the transition of coal mines and mining areas: new destinations and innovative projects with roots in heritage. Het Vervolg / COALFACE has a team and a network of expert professionals: historians, spatial planners, designers, mining engineers, “activists and diplomats”.
For technical projects, Het Vervolg / COALFACE has as partners: transit_LAB and IPAS.


Lokale en Regionale Ontwikkeling: Het Vervolg werkt aan visie en praktijk. Concepten en plannen van aanpak voor de transitie van koolmijnen en mijngebieden: nieuwe bestemmingen en vernieuwende projecten met wortels in het erfgoed. Het Vervolg beschikt over een team en een netwerk van deskundige medewerkers: historici, ruimtelijke planners, designers, mijningenieurs, ‘activisten en diplomaten’. Voor technische projecten heeft Het Vervolg als partners: cvba transit_LAB en nv IPAS.

COMMUNITY

The network of Het Vervolg / COALFACE covers just about everyone in the Limburg mining region who is actively involved in the care of the heritage and the creation of a contemporary and sustainable society. But there’s more. The organisation acts as a much-needed contact point for international exchange. Furthermore, Het Vervolg / COALFACE actively participates in EURACOM, the network of European mining regions, and in the “Platform for Coalregions in Transition”, an initiative of DG Energy of the European Commission.


Het netwerk van Het Vervolg beslaat zowat iedereen in de Limburgse Mijnstreek die op authentieke wijze actief is in de zorg voor het erfgoed en de creatie van een hedendaagse en duurzame samenleving. Maar er is meer. Het Vervolg fungeert als een veel gevraagd contactpunt voor internationale uitwisseling. Verder neemt Het Vervolg actief deel aan EURACOM, het netwerk van Europese mijnregio’s, en aan het ‘Platform for Coalregions in Transition’, initiatief van DG Energy van de Europese Commissie.